Skip to Navigation | Skip to Content |

Cynllun Hygyrchedd

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn aelod o Hynt.  Mae Hynt yn gynllun hygyrchedd cenedlaethol sy’n gweithio â rhwydwaith o theatrau a chanolfannau celfyddydol ledled Cymru.

Mae gan deiliaid cerdyn Hynt hawl i docyn am ddim ar gyfer cymar, gofalwr neu gynorthwy-ydd personol.

Mae Hynt wedi’i reoli mewn partneriaeth â Creu Cymru a Diverse Cymru ac mae holl weinyddiaeth y cynllun yn cael ei gwblhau yn annibynnol o Ganolfan Mileniwm Cymru.

Dylid anfon pob cais ar gyfer Hynt at applications@hynt.co.uk neu fel arall ei bostio at:

Cerdyn Hynt
Network House
Ffordd St Ives
Sandycroft
Sir y Fflint
CH5 2QS

Am ragor o wybodaeth ar Hynt ac i lawrlwytho ffurflen gais ewch i wefan Hynt http://www.hynt.co.uk/cy/

Archebu Tocynnau gyda Cherdyn Hynt

Unwaith rydych chi’n deiliad Cerdyn Hynt, cewch archebu eich tocynnau dros y ffôn neu drwy ymweld â ni yn y Ganolfan, gan ddefnyddio eich rhif cyfeirio Hynt unigryw wrth archebu. Gall ofalwr, cymar, cynorthwy-ydd personol neu Drefnwr Grŵp archebu ar ran deiliwr Cerdyn Hynt, ond mae’n rhaid i’r tocynnau gael eu rhyddhau i ddeiliaid cerdyn, â Cherdyn Hynt ffotograffig ddilys. Gall tocynnau gael eu casglu hyd at ddwy awr cyn pob perfformiad gan ddeiliaid y cerdyn.

Cyn dechrau Hynt (26 Mawrth 2015)

Cyn ymuno â Hynt, roedd y Ganolfan yn cynnal Cynllun Hygyrchedd ei hun. Bydd angen i’r cwsmeriaid a oedd yn aelodau’r cynllun rhwng Mawrth 2011 a Mawrth 2015 ail-gofrestru gyda Hynt er mwyn parhau i dderbyn eu tocynnau gofalwr am ddim. Bydd cyfnod rhwng nawr a 1 Medi 2015 lle bydd hi’n bosib archebu tocynnau yn seiliedig ar eich cynllun blaenorol. Ar ôl 1 Medi, dim ond deiliad Cerdyn Hynt fydd yn gymwys i gael tocyn gofalwr am ddim.

Grwpiau

Os ydych chi’n aelod o gymdeithas neu grwp cymunedol sydd yn cael ei gynnal gan Drefnwr/Arweinydd Grwp, sicrhewch fod y bobl berthnasol o fewn eich grwp sydd o bosib yn gymwys i gael cerdyn Hynt wedi ymuno â Hynt yn annibynnol cyn gwneud eich taliad.

Sefydliadau 

Mae Hynt yn gynllun sydd ar gyfer unigolion ag anableddau yn neilltuol, ac nid yw’n gymwys ar gyfer archebu dros sefydliadau. Os ydych chi’n sefydliad neu’n fusnes e.e. cartrefi gofal preswyl, hosbis a.y.y.b, sy’n gyfrifol am ofal a lles grwpiau o bobl gydag anableddau, na fyddai fel arall yn gallu ymweld â’r Ganolfan, heblaw eu bod gyda rhywun, bydd angen i chi ymgeisio’n uniongyrchol â Chanolfan Mileniwm Cymru a chwblhau asesiad risg.

Lawrlwythwch yma:

Sefydliad – Ffurflen Gais y Cynllun Hygyrchedd  (Er mwyn cwrdd â’r meini prawf i gael seddi am ddim, mae'n rhaid i drefnydd y grŵp gyflwyno asesiad risg).

Wedi i chi gwblhau eich ffurflen, anfonwch at:

Cynllun Hygyrchedd
Swyddfa Tocynnau
Canolfan Mileniwm Cymru
Plas Bute
CF10 5AL

hygyrchedd@wmc.org.uk

Mae’r cyfeiriad yma ar gyfer ceisiadau gan Sefydliadau yn unig. Dylid anfon pob cais arall yn uniongyrchol at hynt (manylion uchod).

Bydd eich ffurflen gais yn cael ei hasesu a'i phrosesu a byddwn ni'n rhoi gwybod i chi cyn pen 28 diwrnod os yw eich cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gymwys, byddwch chi'n cael rhif archebu cwsmer i'w ddefnyddio ar gyfer eich holl archebion yn y dyfodol.

Mae Diverse Cymru, Celfyddydau Anabledd Cymru, Cyngor Cymru i'r Deillion a Sefydliad y Deillion Caerdydd a'r Fro yn cefnogi cynllun y Ganolfan.