Skip to Navigation | Skip to Content |

Cyfleusterau’r Adeilad

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn lle hygyrch. Mae drws awtomatig neu ddrws pwyso botwm wrth bob un o’r prif fynedfeydd i’r cyhoedd. Lleolir y lifftiau ar ddau ben y cyntedd a gellir cael mynediad i bob lefel. Ceir dolenni clywed ar bob cownter allweddol - tocynnau a gwybodaeth, drws y llwyfan, derbynfa’r Urdd, safleoedd gwerthu nwyddau a’r prif fariau.

Theatr Donald Gordon - Lleoedd i gadeiriau olwyn

wheelchair-space-dgt

Mae hyd at 22 o leoedd i ddefnyddwyr cadair olwyn yn y prif awditoriwm, sydd ar gael ym mhob perfformiad. Maent yn y seddi blaen, yn y seddi blaen uwch, cylch a’r cylch uchaf. Wrth archebu lle ar gyfer cadair olwyn rhowch wybod i’r swyddfa docynnau am unrhyw ofynion arbennig, gan gynnwys anghenion y cydymaith.

 

Stiwdio Weston

Un fynedfa gyhoeddus yn unig sydd i Stiwdio Weston. Fe’i lleolir ar Lefel 1 y De (Glanfa) a gellir ei chyrraedd trwy ddringo grisiau’r de neu gymryd y lifft i Lefel 1.
Ni ellir archebu seddi yn Stiwdio Weston. Mae yna le ar gyfer 4 defnyddiwr cadair olwyn â dau gydymaith yr un, ar y llawr gwastad o flaen y seddi esgynnol.

 

Cadeiriau Olwyn

wheelchairs

Mae gennym 4 cadair olwyn y gellir eu defnyddio am ddim. Gellir archebu’r rhain trwy’r swyddfa docynnau ar 029 2063 6464. Gellir casglu’r cadeiriau olwyn o’r pwynt gwybodaeth wrth yr Angorfa (Gogledd)

 
Tân ac Argyfwng

Lleolir lloches i gwsmeriaid â symudedd cyfyngedig yn y cyntedd mewnol rhwng y prif gyntedd a’r awditoriwm. Mewn argyfwng byddwch yn cael eich hebrwng i’r lloches agosaf gan aelod o’r staff.

 

Toiledau Hygyrch

access-toilets

Mae toiledau cwbl hygyrch wedi'u lleoli ar ddwy ochr yr awditoriwm ac ar bob lefel. Mae’r toiledau i’r anabl yn cynnwys cortyn larwm i’w dynnu mewn argyfwng. Mae gan yr holl doiledau cyhoeddus a’r cyfleusterau newid pictogramau cyffyrddol gyda Braille (Cymraeg a Saesneg) sy’n dangos a ydyn nhw'n hygyrch neu'n doiledau i ferched neu ddynion.

Cyfleusterau Newid Babanod

Mae’r cyfleusterau ar gael yng nghyntedd Glanfa, y tu ôl i risiau’r cyntedd de. Mae yna gyfleusterau newid ar gael yn nhoiledau’r merched yn ogystal â’r toiledau hygyrch.

Cyfleusterau Changing Places

Mae cyfleusterau Changing Places ar gael yn nhoiledau Glanfa, y tu ôl i risiau’r cyntedd de. Mae gan y toiled yma fwy o le na’r toiledau hygyrch neillryw eraill, ac yn cynnwys cyfleusterau newid babanod yn ogystal â theclyn codi a mainc newid i oedolion. Mae’r toiled hefyd yn cynnwys cortyn larwm i’w dynnu mewn argyfwng.

Ffôn Cyhoeddus

Lleolir ffôn cyhoeddus yn y Lanfa ger y grisiau. Mae’r cyntedd hwn ar ochr dde’r prif gownter tocynnau. Mae gan y ffôn fysellfwrdd testun a chyplydd clywed. Mae’r ffôn ar uchder sy’n addas i ddefnyddwyr cadair olwyn.

Tacsis

Gall y ddesg wybodaeth archebu tacsi ar ran cwsmeriaid anabl yn ol yr angen. Mae tacsis ar gael i ollwng/nôl o fynedfa gefn y Ganolfan ble lleolir y maes parcio hygyrch.

Gofyn am lyfryn - fformat wahanol

Os hoffech dderbyn ein llyfryn mewn print bras, Braille neu CD, gadewch i ni wybod pa fformat sydd orau gennych trwy ddefnyddio’n ffurflen gofyn am wybodaeth.