Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich croesawu chi i’n cartref creadigol i bawb. Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod i gynllunio eich ymweliad. 

Amseroedd Agor

Rydyn ni ar agor saith diwrnod yr wythnos. Yn chwilio am wybodaeth neu gymorth? Mae ein staff cyfeillgar ar gael yn Siop a’n bar-caffi Ffwrnais a byddan nhw’n fwy na pharod i helpu.  

Diwrnodau Perfformiadau

Dydd Llun i ddydd Gwener 9am – 11pm

Dydd Sadwrn i ddydd Sul 10am – 11pm

Diwrnodau heb berfformiadau 

Dydd Llun i ddydd Gwener 9am – 5pm

Dydd Sadwrn i ddydd Sul 10am – 5pm

Dod o hyd i ni

Ar lan y dŵr ym Mae Caerdydd, gallwch gyrraedd Canolfan Mileniwm Cymru yn y car, ar y trên, mewn bws, ar feic neu hyd yn oed ar gwch. 

Ein Cyfeiriad

Canolfan Mileniwm Cymru, Bute Place, Caerdydd, CF10 5AL

Yn y car

Mae'n hawdd cyrraedd o'r tu allan i Gaerdydd ar hyd traffordd yr M4. I gael y cyfarwyddiadau mwyaf dibynadwy, rhowch ein cod post CF10 5AL yn eich dyfais llywio â lloeren. 

Os ydych chi’n dod o'r gorllewin, gadewch yr M4 ar gyffordd 33 ac ymunwch â’r A4232. O'r gogledd, dilynwch yr A470 tuag at Gaerdydd a dilynwch arwyddion i Fae Caerdydd. 

O'r dwyrain, gadewch yr M4 ar gyffordd 29 ac ymunwch â’r A48. Dilynwch arwyddion i Fae Caerdydd a Chanolfan Mileniwm Cymru. 

Parcio

Mae sawl lle i barcio'r car ym Mae Caerdydd. Mae Q-Park Bae Caerdydd gyferbyn â Chanolfan Mileniwm Cymru ar Stryd Pierhead ac mae ar agor 24 awr y dydd. Defnyddiwch y cod post CF10 4PH i gyrraedd y cyfeiriad cywir. 

Gellir archebu man parcio am bris gostyngedig yn Q-Park pan fyddwch chi’n prynu tocynnau gyda ni neu yn hwyrach yn eich cyfrif. Nodwch fod rhaid archebu man cyn mynd i mewn i’r maes parcio. 

Bydd cod QR neu god bar ar eich e-docyn; sganiwch y cod wrth i chi ddod i mewn i’r maes parcio. Gwnewch yr un peth wrth adael. 

Mae meysydd parcio eraill yng Nghanolfan Red Dragon, Cei'r Forforwyn ac ar Stryd Havannah.

Parcio i bobl anabl

Mae gennym 17 o fannau parcio dan do y gall ymwelwyr anabl eu harchebu. Gallwch eu cyrraedd o Stryd Pierhead tu ôl i’n hadeilad. Rhaid archebu un o'r mannau hyn ymlaen llaw pan fyddwch yn archebu eich tocyn ar-lein neu drwy'r swyddfa docynnau. 

Mewn tacsi

Gallwch archebu tacsi drwy Capital Cabs (02920 777 777), Premier Cars Ltd (029 2055 5555) neu Veezu (029 2033 3333). Mae’r safle tacsis agosaf tu allan i Tesco Express yng Nghei'r Forforwyn. 

Ar fws

Mae Bws Caerdydd yn rhedeg sawl gwasanaeth i ardal Bae Caerdydd, ac mae arhosfan bws o flaen Canolfan Mileniwm Cymru. 

Mae'r BayCar yn mynd i ganol dinas Caerdydd. Mae gwasanaethau eraill yn cysylltu ledled y ddinas; ewch i wefan Bws Caerdydd i gynllunio'ch siwrne. 

Ar drên

Mae Great Western Railway (GWR) yn rhedeg gwasanaethau rhwng y gorllewin a gorsaf Paddington yn Llundain, gan alw yng Nghaerdydd Canolog, ac mae Trafnidiaeth Cymru yn gweithredu gwasanaethau ledled Cymru. 

Mae gwasanaeth trên rheolaidd o orsaf Heol y Frenhines Caerdydd i'r bae sy'n rhedeg bob 12 munud ac sy'n cymryd llai na phum munud. Ewch i Wasanaeth Ymholiadau National Rail i gynllunio'ch siwrne ar y trên. 

Ar gwch

Mae AquaBus yn rhedeg gwasanaeth bws dŵr o Gastell Caerdydd i'r bae. Mae'r bws dŵr yn rhedeg o ganol y ddinas i'r bae bob awr, 11am – 5pm yn ddyddiol. 

Mae’r bws dŵr yn gwbl hygyrch i gadeiriau olwyn, ac mae mynediad gwastad i deithwyr hŷn neu fregus. 

Ar feic

Mae Bae Caerdydd wedi'i gysylltu â chanol y ddinas drwy lwybr beicio Taith Taf; chwiliwch am arwyddion Taith Taf sydd ar hyd yr afon gyferbyn â Stadiwm Principality. 

Mae llwybr beicio a llwybr cerdded hefyd ar hyd yr A4232 o Barc Manwerthu Bae Caerdydd. 

Diogelwch

Mae eich diogelwch yn hollbwysig i ni ac mae gennym ni drefniadau diogelwch gweledol a chudd sy'n weithredol 24 awr y diwrnod. 

Darllenwch ein gwybodaeth ddiogelwch