Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Galwad Agored: Celf Gyhoeddus | Arddangosfeydd 2024-25

Rydyn ni’n rhoi ein waliau a’n mannau cyhoeddus yn eich dwylo chi, ac yn llenwi’n hadeilad â lleisiau creadigol a chelf. Pa un ai a ydych yn artist sefydledig neu’n cychwyn arni, byddem ni wrth ein boddau’n clywed gennych chi.

Azadi gan Naz Syed - Gaeaf 2022

Fel cartref creadigol i bawb, rydyn ni am wneud yn siŵr mai chi sy’n arwain ac yn dewis y  gwaith y byddwn ni’n ei raglennu a’i gefnogi. Dros y blynyddoedd diwethaf rydyn ni wedi cydweithio â’r gymuned ehangach er mwyn sicrhau bod amrywiaeth o leisiau, syniadau a storïau yn cael eu hadlewyrchu a’u dathlu ym mhob rhan o’r adeilad. O ganlyniad, rydyn ni wedi cydweithio â phobl na fydden ni fyth wedi’u cyfarfod fel arall.

Caiff arddangosfeydd eu rhaglennu drwy ein model cyllidebu cyfranogol, sy’n golygu bod ymgeiswyr yn pleidleisio dros y cais fwyaf addas yn eu barn hwy. Mae hyn i sicrhau bod ein rhaglen wedi’i chreu mewn ffordd ddemocrataidd, gennych chi, y gymuned.

Eleni mae nifer o gyfleoedd ar y gweill ar gyfer artistiaid ac ymarferwyr i ddangos eu gwaith; darganfyddwch fwy isod.

Hijinx – I’w Osod ym mis Mehefin

I’w osod 2728 Mehefin | Cyllideb: £2500 (AR GYFER ARTISTIAID ANABL)

Mae’r galwad yma yn agored i artistiaid sy’n nodi eu hunain yn anabl a/neu’n niwrowahanol yn unig.

I gyd-fynd â Gŵyl Undod Hijinx, a chynhelir dros benwythnos 37 Gorffennaf, rydyn ni’n chwilio am ddarnau o gelf i’w gosod yn ardal ein bar Ffwrnais. Dim ond dwy ardal arddangos sydd, fel y gwelir yn y delweddau isod;

Arddangos – Cwtsh

Wal arddangos hir – llun

Rydyn ni’n chwilio am ddarnau sydd wedi’u creu drwy unrhyw gyfrwng ac yn seiliedig ar unrhyw thema. Yr unig ragofyniad yw bod modd arddangos y gwaith o system arddangos bar Ffwrnais. Gall y gelf fod o gasgliad sy’n bodoli’n barod, yn ddarnau unigol, yn ddarnau gan amryw o bobl sy’n ffurfio un casgliad, celf a grëwyd mewn sesiynau cymunedol, mae unrhyw beth yn bosib! Croesawir pob cais.

Bydd casgliad o waith sy’n llenwi’r gofod yn gyfan gwbl yn derbyn y ffi gyfan. I ddarnau llai neu waith gan sawl artist, byddwn yn trafod sut i rannu’r ffi gyda’r artistiaid llwyddiannus.

Rheolir y galwad yma gan ein proses cyllidebu cyfranogol arferol. Bydd gwaith y rheiny sy’n sgorio uchaf yn mynd i banel Hijinx a fydd hefyd yn pleidleisio drwy’r broses gyllido gyfranogol. Os fydd enillwyr cyfartal neu os fyddwn angen dewis rhagor o artistiaid er mwyn llenwi’r gofod, yna byddwn yn rhoi gwybod i’r holl gyfranogwyr a chaiff penderfyniad ei wneud gan y grŵp.

Dyddiad cau dydd Llun 13 Mai, i fynd at y panel i’w benderfynu’r wythnos yn cychwyn 20 Mai

Invisible Ocean – I’w osod ym mis Gorffennaf

I’w osod 23 Gorffennaf | Cyllideb: £2000

I gyd-fynd â phrofiad Invisible Ocean fydd yn BOCS dros yr haf, rydyn ni’n chwilio am gelf sy’n ymateb i’r argyfwng hinsawdd, ac yn benodol yn ffocysu ar y moroedd a’r cefnfor o’n hamgylch. Yn benodol, rydyn ni’n awyddus gweld celf sydd â neges amgylcheddol sy’n cysylltu â’r rheiny sydd am wneud newid cadarnhaol.

Caiff y gelf ei arddangos ym mar Ffwrnais, ac rydyn ni’n croesawu casgliadau a darnau unigol o gelf. Pan fydd darnau llai yn cael eu dewis byddwn yn trafod y ffi gyda’r artist/iaid .

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau, dydd Llun 3 Mehefin 5pm – penderfyniad i’w wneud erbyn dydd Gwener 14 Mehefin

Gaeaf – I’w osod ym mis Tachwedd

I’w osod 20– 23 Tachwedd | Cyllideb: £2000

Rydyn ni am i chi greu rhywbeth trawiadol a hudolus sy’n dathlu’r hyn y mae tymor y Gaeaf yn ei olygu i chi. Dylai’r gwaith dalu teyrnged i’r golau a’r hyd sy’n ymddangos yn nhywyllwch y gaeaf. Rydyn ni am i’n hymwelwyr deimlo cynhesrwydd, llawenydd a rhyfeddod. Bydd hwn hefyd yn ymddangos ar waliau Ffwrnais.

Rydyn ni’n croesawu ceisiadau sy’n cynnwys casgliadau neu ddarnau unigol. Pan fydd darnau llai yn cael eu dewis byddwn yn trafod y ffi gyda’r artist/iaid .

Dyddiad cau 20 Medi, i gyrraedd penderfyniad erbyn 5 Hydref

Santes Dwynwen – Dyddiad gosod ym mis Ionawr

Dyddiad gosod ym mis Ionawr i’w gadarnhau | Cyllideb: £2000

I ddathlu Santes Dwynwen eleni, rydyn ni’n croesawu unrhyw waith celf sy’n ymwneud â themâu’r diwrnod, er mwyn eu harddangos yn ardaloedd bar Ffwrnais. Rydyn ni’n croesawu ceisiadau sy’n cynnwys casgliadau neu ddarnau unigol.

Pan fydd darnau llai yn cael eu dewis byddwn yn trafod y ffi gyda’r artist/iaid .

Dyddiad cau 22 Tachwedd, i gyrraedd penderfyniad erbyn 2 Rhagfyr

Gallwch ddarllen am ein Galwad am gelf Cyhoeddus: Gaeaf blaenorol am ragor o wybodaeth ynglŷn â sut mae ein cyllidebu cyfranogol yn gweithio, a darllenwch ragor am ein cyfleoedd creadigol.

 

Sut i wneud cais

Rydyn ni'n croesawu ceisiadau gan artistiaid, unigolion, grwpiau cymunedol a sefydliadau celfyddydol Cymreig neu sy'n gweithio yng Nghymru. 

Gofynnwn i chi anfon:

  • Disgrifiad o’ch gwaith ar ffurf ysgrifenedig, fideo neu sain (Ni ddylai disgrifiadau ysgrifenedig fod yn hirach nag un ochr papur A4)
  • Enghreifftiau o waith / digwyddiadau blaenorol
  • Dolenni i’ch cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, os oes gennych chi rai, neu ychydig o wybodaeth am y math o waith yr ydych chi’n ei wneud  

Byddwn yn rhannu’r wybodaeth yma gydag ymgeiswyr eraill, felly gofynnwn i chi wneud yn siŵr eich bod yn fodlon â hyn, neu cysylltwch â ni i drafod.

Os hoffech drafod ymhellach neu os hoffech wybod mwy, cysylltwch â Gemma drwy e-bostio cymuned@wmc.org.uk