Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Rydyn ni’n tanio’r dychymyg drwy groesawu sioeau, digwyddiadau a phrofiadau o'r radd flaenaf i Gymru - o theatr gerdd, comedi a dawns arobryn, i gabaret sy'n torri tir newydd.

Rydyn ni'n creu ein cynyrchiadau ein hunain, gan arddangos straeon a doniau Cymru i'r byd - ar lwyfan ac yn ddigidol, ac rydyn ni'n cydweithio â phobl ifanc, cymunedau ac artistiaid i sicrhau gall bawb fod yn greadigol a dysgu sgiliau newydd.

Fel elusen rydyn ni’n ennyn angerdd dros y celfyddydau gyda chyfleoedd dysgu sy’n newid bywydau ac yn rhoi cyfleoedd i bobl ddisgleirio.

Bob blwyddyn rydyn ni’n denu dros 1.8 miliwn o ymwelwyr ac yn generadu £70 miliwn i fusnesau lleol.

Ni yw Canolfan Mileniwm Cymru. Tanwydd i'r dychymyg.

Rydyn ni’n tanio’r dychymyg

Rydyn ni’n credu yng ngrym trawsnewidiol y celfyddydau i greu newid cadarnhaol.

Ymgysylltu â’r Gymuned

Mae cynulleidfaoedd a chymunedau wrth wraidd popeth a wnawn. Dyma rai o'r mentrau rydym wedi ymrwymo i'w cyflawni.

The Boy With Two Hearts

Ein cynyrchiadau

Rydyn ni'n creu profiadau byw disglair sydd â gwreiddiau dyfnion yn niwylliant Cymreig i ddeffro'r meddwl ac ysbrydoli.

 Pobl ifanc yn gwenu

Dysgu ac Ymgysylltu

Ein nod yw sicrhau bod y celfyddydau yn agored i bob person ifanc yng Nghymru er mwyn iddyn nhw ehangu eu gorwelion.

Datblygu artistiaid

Yr hyn rydyn ni'n ei wneud i feithrin doniau a rhoi llwyfan i leisiau amrywiol drwy gefnogi artistiaid ac ymarferwyr creadigol.

Ein Partneriaid Mewn Creadigrwydd

Rydym yn cydweithio â phartneriaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Arweinyddiaeth

Ein bwrdd o ymddiriedolwyr a'r uwch-dîm rheoli sy'n llywio ein gweledigaeth strategol.

CYFLWYNO EIN CYMDEITHION CREADIGOL

Bydd ein Cymdeithion Creadigol yn helpu llywio ein gweledigaeth ac yn arwain y sgwrs.

Criw Ieuenctid

Bydd ein cyngor ieuenctid yn helpu i lywio sawl agwedd ar ein sefydliad, ac yn sicrhau ein bod ni’n lle cynhwysol i bawb.

Sefydliadau Preswyl

Rydyn ni'n gartref i wyth sefydliad diwylliannol gan gynnwys Opera Cenedlaethol Cymru a BBC NOW.

Gyrfaoedd a swyddi

Darganfyddwch fwy am weithio gyda ni, ein cyfleoedd cyfredol, buddion staff a’r hyn sydd gan Gaerdydd i’w gynnig.

Choir dancing outside

Gwrth-hiliaeth

Darganfyddwch yr hyn rydyn ni'n ei wneud i sicrhau bod ein bod ein diwylliant a’n hagweddau yn weithredol wrth-hiliol.

Ein Hymrwymiad Iaith

Mae dwyieithrwydd yn elfen hollbwysig o'n hunaniaeth.

Ein hadeilad

O'r tanysgrifiad barddol i'r bensaernïaeth; dyma stori ein hadeilad eiconig.

Cynaliadwyedd a'r Amgylchedd

Darganfyddwch fwy am sut rydyn ni'n gweithio i sicrhau ein bod yn gweithredu mewn ffordd gynaliadwy.

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Cymerwch gipolwg ar rai o’n uchafbwyntiau o’r flwyddyn ddiwethaf.

Ein Hymrwymiadau

Dylai Canolfan Mileniwm Cymru fod yn gartref creadigol i bawb – yn amgylchedd creadigol cyfartal, teg a chynhwysol lle gall pawb berthyn a bod yn nhw’u hunain.