Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn credu bod diogelwch a lles ein cyflogeion a'r cyhoedd wedi'u cydgysylltu'n annatod a stiwardiaeth amgylcheddol.

Oherwydd hyn, mae ein polisi amgylcheddol yn ymwneud ag iechyd a diogelwch yn ogystal a'r amgylchedd.

Mae ein polisi yn seiliedig ar egwyddorion gwelliant parhaus, cydymffurfiaeth a'r holl ddeddfau a rheoliadau perthnasol a dulliau atal llygredd.

Mae ein hymrwymiad i ddiogelwch, iechyd a stiwardiaeth amgylcheddol wedi'i ddiffinio yn y datganiad polisi a amlinellir isod.

DATGANIAD POLISI AMGYLCHEDDOL

DATGANIAD STIWARDIAETH

  • Rydyn ni'n ymrwymedig i gyflawni ein gwaith mewn ffordd gyfrifol, fel y gallwn ddiogelu cyflogeion, y cyhoedd a'r amgylchedd. Ni fyddwn yn defnyddio deunydd crai nae yn gwaredu gwastraff oni allwn wneud hynny mewn ffordd ddiogel sy'n dderbyniol yn amgylcheddol.
  • Byddwn yn ymdrechu i sicrhau gwelliant parhaus a chylchol yn ein perfformiad amgylcheddol.
  • Byddwn yn cyflawni hyn drwy fesur a monitro ein perfformiad a chwblhau adolygiadau rheolaidd i gynllunio ar gyfer gwella perfformiad.
  • Byddwn yn mabwysiadu dull ataliol o fynd i'r afael a phryderon amgylcheddol.
  • Byddwn yn dylunio ac yn defnyddio technolegau a gweithdrefnau gweithredu, byddwn yn barod am argyfyngau, byddwn yn gweithio i leihau'r gollyngiadau i'r aer, tir a dwr.

EIN DALIADAU A'N GWERTHOEDD

Rhaid darparu amgylchedd gwaith diogel ac iach i bob cyflogai - ynghyd a hyfforddiant priodol ar y disgwyliadau, sgiliau a thechnegau sy'n angenrheidiol i gyflawni eu gwaith mewn modd cyfrifol.

Rhaid cyflawni pob tasg gan ystyried ein hiechyd a'n diogelwch ein hunain, ein cyd-gyflogeion, contractwyr, ymwelwyr, cwsmeriaid a'r gymuned a'r amgylchedd rydym yn gweithredu ynddynt.

Mae cyflawni ein hymrwymiad amgylcheddol yn:

  • gyfrifoldeb unigol - mae ymddwyn yn unol a'r cyfrifoldeb hwn yn amod o gyflogaeth.
  • cyfrifoldeb rheoli - mae cyflawni hyn yn dda yn fesur pwysig o berfformiad rheolwyr.

Datblygir a chymeradwyir y datganiad polisi hwn gan ein tîm gweithredol a chaiff ei gyfleu i'r holl gyflogeion pan gant eu cyflogi, yn rheolaidd ac yn 61 yr angen i atgoffa cyflogeion o amodau'r polisi, ac unrhyw bryd y caiff y polisi ei ailystyried neu ei ddiweddaru.

Caiff y polisi ei adolygu yn rheolaidd gan y tîm rheoli amgylcheddol drwy'r broses Adolygu Rheoli.

Mae'r adolygiadau rheolaidd hyn yn gwerthuso'r polisi o ran natur, graddfa ac effaith amgylcheddol ein gweithgareddau a'n cynhyrchion.

Caiff aelodau'r cyhoedd a phartfon eraill a diddordeb weld y polisi ar gais.

Mathew Milsom, Rheolwr Gyfarwyddwr
 6 Chwefror 2019