Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Fel un o leoliadau celfyddydol mwyaf eiconig a mwyaf adnabyddus y DU, mae rhan o'n llwyddiant yn deillio o'n hymrwymiad i roi cyfle i bobl ddatblygu a ffynnu.

Rydyn ni’n gwneud hyn drwy gefnogi talent ddatblygol o Gymru gyda phrofiadau dysgu sy’n newid bywydau, gweithdai ymarferol a phrentisiaethau technegol.

Mae deg prentis ar ein cynllun 2023/24, a fydd yn gweithio gyda Chanolfan Mileniwm Cymru mewn cydweithrediad â:
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth,
Arad Goch (Aberystwyth),
Galeri (Caernarfon),
Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru (Casnewydd),
Theatr Clwyd (Yr Wyddgrug),
Theatrau Sir Gar (Caerfyrddin),
Venue Cymru (Llandudno)
Opera Cenedlaethol Cymru (Caerdydd)

Mae ein cydweithredwyr diweddar yn cynnwys Theatr Brycheiniog.

Bydd ceisiadau ar gyfer 2024/25 yn agor yr haf yma.

Ceir rhagor o wybodaeth am ein cynllun prentisiaethau technegol isod.

(Ein prentisiaid newydd yn cludo ein drag arian eiconig ar gyfer sioeau dathlu Max Boyce yn ein Theatr Donald Gordon ym mis Hydref 2023.)

Bydd prentisiaid yn derbyn blwyddyn o gyflogaeth amser llawn, â thâl. Byddant yn elwa o amrywiaeth o sgiliau personol a phroffesiynol (cydweithredu, cyfathrebu, annibyniaeth ac atebolrwydd) gyda mwy o hyder a hunan-gred. Er mwyn sicrhau eu gyrfa yn y celfyddydau yn y dyfodol, byddwn yn cefnogi'r cysylltiadau a wneir drwy gydol y 12 mis ac yn darparu adnoddau gwerthfawr er mwyn ffynnu o fewn y sector ar ôl eu lleoliad.

Mae technegwyr theatr cefn llwyfan yn chwarae rhan hanfodol wrth gyflwyno perfformiadau byw, gan sicrhau bod pob cynhyrchiad yn cael ei gynhyrchu i'r safon uchaf posibl. Mae hyn o fudd i bob lleoliad, y cwmni cynhyrchu ac yn bwysicaf oll, i'r gynulleidfa sy'n talu.


Gwyliwch ein prentis blaenorol Bethany yn siarad am ei phrofiad yn cymryd rhan yn y cynllun. 

EIN CYNLLUN PRENTISIAETH DECHNEGOL

Mae'r cynllun hwn mewn ymateb i brinder technegwyr theatr cymwysedig ledled y DU gan fod dyfodol y celfyddydau yn dibynnu ar hyfforddiant a phrofiad y genhedlaeth nesaf o dechnegwyr.

Mae ein rhaglen yn unigryw, gan ei bod yn cynnig cyfle i gyfranogwyr gael blwyddyn o brofiad ymarferol yn un o'r lleoliadau prysuraf ym Mhrydain.

Nid yn unig hynny, ond rydym hefyd yn cynnig lleoliadau mewn sefydliadau partner rhanbarthol ledled Cymru, gan eu meithrin ar gyfer y gweithle proffesiynol a pherfformio arferion theatr o ansawdd uchel.

Bydd prentisiaid yn gweithio ar gynyrchiadau cyffrous o'r radd flaenaf o operâu traddodiadol ar raddfa fawr fel The Marriage of Figaro gan Opera Cenedlaethol Cymru, i sioeau cerdd eiconig cyfoes o'r West-End fel The Lion King gan Disney, i ddehongliad syfrdanol Matthew Bourne o The Red Shoes, neu i gynhyrchiad arloesol The National Theatre o Warhorse.

Mae'r Cynllun Prentis Technegol yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i unigolion dros gyfnod o flwyddyn. Ar ôl ei gwblhau, mae prentisiaid yn ennill yr achrediad a'r cymwysterau sydd eu hangen i gael gyrfa mewn theatr dechnegol.

Mae'r cynllun yn cael ei redeg ar y cyd â Choleg Caerdydd a'r Fro, lle bydd unigolion yn ennill ardystiad Lefel 3 mewn Theatr Dechnegol: Llwyfan a byddant hefyd yn ennill Gwobr Efydd Cymdeithas Technegwyr Theatr Prydain (ABTT) sy'n canolbwyntio ar arferion hedfan, rhaffau a chlymau, a gofal trydanol.

Rydym hefyd yn cynnig ardystiad mewn Rigio, Profion PAT a hyfforddiant IPAF. Ar gyfer unrhyw brentisiaid nad oes ganddynt TGAU mewn Saesneg neu Fathemateg, mae hyfforddiant a chymhwyster mewn rhifedd a llythrennedd sylfaenol ar gael hefyd.

Mae hwn yn brofiad dysgu seiliedig ar waith cyflawn. Mae ein hamcan yn syml, meithrin ymarferwyr ifanc sydd ag angerdd dros y celfyddydau byw gan ennill y sgiliau a'r agwedd angenrheidiol sydd eu hangen i ragori mewn gyrfa mewn theatr gefn llwyfan, gan fod o fudd i'r sector diwylliannol ledled Cymru a thu hwnt.

Bydd prentisiaid yn derbyn blwyddyn o gyflogaeth amser llawn, â thâl. Byddant yn elwa o amrywiaeth o sgiliau personol a phroffesiynol (cydweithredu, cyfathrebu, annibyniaeth ac atebolrwydd) gyda mwy o hyder a hunan-gred.

Er mwyn sicrhau eu gyrfa yn y celfyddydau yn y dyfodol, byddwn yn cefnogi'r cysylltiadau a wneir drwy gydol y 12 mis ac yn darparu adnoddau gwerthfawr er mwyn ffynnu o fewn y sector ar ôl eu lleoliad.


PETHAU I'W HYSTYRIED

ORIAU ANGHYMDEITHASOL

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cynnig contract cyfnod penodol 12 mis llawn amser (35 awr).

Mae oriau gwaith Technegydd Theatr yn amrywio o wythnos i wythnos, mae'n dibynnu mewn gwirionedd ar ofynion y cynhyrchiad y maent yn gweithio arno.

*Nid rôl 9am - 5pm mo hon. Un wythnos gallech fod yn gwneud gwaith cynnal a chadw, un noson wahanol bob nos yr wythnos ganlynol ac yna naw sioe o'r un cynhyrchiad yr wythnos wedi hynny.

Mae technegwyr yn aml yn gweithio'n hwyr i'r nos gan gynnwys rhai shifftiau dros nos ar gyfer gadael lleoliad (cynyrchiadau'n pacio i fyny ac yn gadael).

*Rydym yn annog ymgeiswyr i feddwl yn wirioneddol galed ynghylch a yw'r math hwn o waith yn addas ar eu cyfer gan y bydd ffrindiau a theulu yn aml yn gweithio oriau hollol wahanol a all effeithio ar eich bywyd cymdeithasol.

CYRRAEDD Y GWAITH

Fel unrhyw rôl, mae angen i chi feddwl am gyrraedd y gwaith ac yn ôl. Mae Canolfan Mileniwm Cymru wedi'i lleoli yng nghanol Bae Caerdydd, sy'n hawdd ei chyrraedd mewn car a thrafnidiaeth gyhoeddus yn ystod oriau gwaith traddodiadol.

Fodd bynnag, os ydych yn gweithio'n hwyr yn y nos ac yn dibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus, bydd angen i chi gynllunio sut rydych yn teithio. Bydd angen i chi hefyd ystyried pa mor hir y bydd yn ei gymryd yn ogystal â faint y bydd yn ei gostio i chi.

Nid ydym yn argymell teithiau hir a chostus i’r gwaith er mwyn osgoi pwysau ychwanegol na beicio, yn enwedig os yn y nos.

BOD YN DREFNUS

Yn ogystal â'ch rôl, bydd angen i chi hefyd gwblhau rhai asesiadau ymarferol sy'n hanfodol i'r brentisiaeth. Ni allwch gwblhau'r brentisiaeth a chael ardystiad hebddynt.

Rydym yn disgwyl i chi fod yn gwbl ymrwymedig i bob agwedd ar y rhaglen, bod yn barod ar bob tasg a rheoli eich terfynau amser.

Mae methu yn rhan o'r holl broses ddysgu ond sut rydych chi'n ymateb yw'r hyn sy'n bwysig, ond byddwch yn dawel eich meddwl - bydd gennych rwydwaith cymorth cryf y tu ôl i chi.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â shaun.hughes@wmc.org.uk