Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Teithiau BBC Cymru - Cymraeg

BBC Cymru Wales, Sgwâr Canolog

Mae teithiau'n rhedeg yn wythnosol – gweler yr amserlen

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Teithiau BBC Cymru - Cymraeg {{::on_sale_date.label}} BBC Cymru Wales, Sgwâr Canolog MM/DD/YYYY 15 event-2028

Teithiau BBC Cymru - Cymraeg

Mae teithiau'n rhedeg yn wythnosol – gweler yr amserlen

BBC Cymru Wales, Sgwâr Canolog

Camwch i ddyfodol darlledu yn stiwdios diweddaraf a mwyaf blaenllaw’r BBC, sydd wedi ennill gwobr aur Croeso Cymru am ansawdd y teithiau y tu ôl i’r llen.

Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae effeithiau sain yn cael eu hychwanegu at eich hoff bodlediadau? Neu sut deimlad yw darllen y newyddion? Ymunwch â’n tywyswyr cyfeillgar ar daith y tu ôl i’r llenni yn BBC Cymru. Cewch ymweld â’n stiwdios newyddion, chwaraeon a radio newydd sbon, cael gwybod y cyfrinachau y tu ôl i greu rhaglenni'r BBC, a dilyn ôl troed rhai o wynebau adnabyddus Cymru.

Ar eich taith, byddwch yn:

 • ymweld ag un o’r ystafelloedd newyddion mwyaf yn y DU, sy’n llawn technoleg flaengar, gan gynnwys realiti estynedig, rhith-realiti a chamerâu robotig
 • cael cyfle i fynd y tu ôl i’r llen i weld orielau teledu, cypyrddau dillad ac ystafelloedd gwyrdd
 • cerdded ymysg timau a chriw diwydiant y BBC

Mae hon yn ganolfan ddarlledu fyw, sy’n golygu nad oes yr un daith yr un fath ag un arall ac y bydd pob ymweliad yn unigryw.

PETHAU I’W COFIO CYN CYCHWYN

 • Rydyn ni wedi ymrwymo i fod mor hygyrch â phosib i’n holl ymwelwyr. Rhowch wybod i ni am unrhyw anghenion penodol, er mwyn i ni allu sicrhau eich bod yn gyfforddus ac yn mwynhau’ch ymweliad. Gallwch gysylltu â ni drwy’r gwasanaeth sgwrsio ar y we ar wefan Canolfan Mileniwm Cymru, neu drwy ffonio 029 2063 6464 rhwng 12pm a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.
 • Cyrhaeddwch 15 munud cyn amser penodol eich taith ar gyfer archwiliadau diogelwch.
 • Mae’n rhaid i bob ymwelydd dros 18 oed ddod ag ID â llun arno ar y diwrnod er mwyn cael mynediad i'r adeilad.
 • NI chaniateir bagiau cefn, bagiau teithio na bagiau siopa y tu mewn i’r lleoliad.
 • Gellir gadael cotiau yn ein hystafell gotiau, yn rhad ac am ddim, drwy gydol eich ymweliad.
 • Ar ôl cyrraedd, byddwch chi a’ch bagiau’n cael eu harchwilio cyn mynd i mewn i’r stiwdios. Ystyriwch hyn wrth feddwl beth i ddod gyda chi.
 • Rhaid i blant dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn â thocyn bob amser. Ni chaiff babanod na phlant dan 7 oed ddod ar y daith hon.
 • Ar gyfer ymweliadau addysgol, mae’n orfodol i gael un oedolyn ar gyfer pob 10 plentyn (8-11 oed) ac un oedolyn ar gyfer pob 15 plentyn (12-16 oed). Nid yw’n cynnwys cymorth ADY ychwanegol.

Cynhelir teithiau fel arfer pob dydd Mercher, Iau, Gwener a Sul am 10.30am, 12.30pm a 3pm. 

Teithiau Saesneg? Ewch i  Teithiau BBC Cymru - Saesneg.

OEDOLION

£13

DAN 26 OED, MYFYRWYR + DIGYFLOGEDIG

£10

DROS 65 OED + POBL ANABL

£12

GRWPIAU (10+)

Oedolion  £12

Dan 26 oed, myfyrwyr + digyflogedig  £9

Dros 65 oed + pobl anabl  £11

TOCYNNAU TEULU

Dewiswch ddau docyn safonol a dau docyn dan 16 NEU un tocyn safonol a thri thocyn dan 16 i gael gostyngiad pellach o £2 ar bob tocyn.

BATHODYNNAU BLUE PETER

Gall plant o dan 16 sydd â bathodyn Blue Peter a cherdyn adnabod dilys gael mynediad rhad ac am ddim pan fyddant yng nghwmni oedolion sy'n talu. Os bydd deiliad bathodyn Blue Peter anabl yng nghwmni gofalwr cofrestredig, gall y ddau gael mynediad am ddim. Rhaid i ofalwyr ddod â thystiolaeth.

CREDYDAU TIME

Gellir cyfnewid dau Gredyd Amser Tempo am un tocyn. Gweler Credydau Amser Tempo i gael rhagor o fanylion. 

HYNT

Tocyn am ddim i gynorthwyydd personol neu ofalwr Deiliaid cardiau Hynt. Mwy o wybodaeth yma

Mae pob cynnig yn amodol ar ddyraniadau ac argaeledd. 

Cyflwynir yn

BBC Cymru Wales, Sgwâr Canolog