Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Invisible Ocean

Profiadau Ymdrochol · Talwch Beth y Gallwch

Bocs

27 Gorffennaf – 8 Medi 2024

Bocs

Invisible Ocean

Profiadau Ymdrochol · Talwch Beth y Gallwch

27 Gorffennaf – 8 Medi 2024

Bocs

Paratowch i fwrw i’r dwfn gyda chyfres o brofiadau rhyngweithiol a rennir a fydd yn mynd â chi o dan wyneb y môr i ddatgelu’r cyfrinachau i’n goroesiad ar y tir.

Ymhell tu hwnt i’r lan, mae teyrnas gudd yn llawn dirgelwch a rhyfeddod – yn hanfodol i’n bodolaeth, ond o dan fygythiad eithafol o newidiadau i’n hinsawdd a’r effaith ddynol ddiamheuol.

Dewch gyda ni ar daith amhosibl i weld y môr o safbwynt gwbl newydd wrth i ni eich crebachu i lawr i faint plancton bach iawn, dangos y byd i chi fel adlaisleoli a’ch ymdrochi mewn bioymoleuedd.

DROP IN THE OCEAN (Bocs) 

Reidiwch sglefren fôr. Dewch i gwrdd â chrwban môr. Ewch wyneb yn wyneb gyda siarc morfilaidd. O safbwynt plancton bychan, byddwch chi’n archwilio’r môr mewn realiti rhithwir trawiadol – a gweld pam mae angen ei ddiogelu ar frys.

Profiad rhyngweithiol realiti rhithwir cymdeithasol yw Drop in the Ocean sy’n mynd â chi i lawr i ddyfnder morol y Parth Hanner Nos – ac yn syth i mewn i’r argyfwng llygredd plastig sy’n plagio moroedd y byd.

Wedi’i adrodd gan Philippe ac Ashlan Cousteau a’i greu gan Vision3 mewn partneriaeth â Conservation International. Wedi’i ysbrydoli gan waith Peter Parks, microffotograffydd sydd wedi ennill gwobrau Oscar.

CRITICAL DISTANCE (Bocs) 

Profiad ymdrochol a rennir yw Critical Distance sy’n defnyddio realiti cymysg (MR) arloesol i ddod â chynulleidfaoedd i mewn i fyd orcaod Preswylwyr Deheuol gogledd-orllewin y Pasiffig yng Ngogledd America.

Drwy lygaid Kiki, orca wyth mlwydd oed sy’n cario disgwyliadau a dyfodol ei phod ar ei ysgwyddau, profwch sut mae’n cyfathrebu â’i theulu drwy adlaisleoli, a gyda’i gilydd yn wynebu’r peryglon dyddiol sy’n bygwth ei ‘J-Pod’ enwog.

Mae Critical Distance yn gorffen yn obeithiol, gan roi cenhadaeth i gynulleidfaoedd i helpu i ddiogelu Kiki, ei theulu a’i chartref yn y môr.

Wedi’i adrodd gan Jamie Margolin a’i greu gan Vision3 mewn partneriaeth â Microsoft, ac yn cynnwys dyluniad sain gan Aaron Day.

INTERACTIVE OCEANS (ar hyd a lled Canolfan Mileniwm Cymru)

Ewch ar helfa ddigidol a defnyddiwch eich dyfeisiau symudol i ddatgelu rhai o greaduriaid morol mwyaf nodedig y byd – yn rhy fychan i lygaid pobl eu gweld! Archwiliwch ein sgrin tafluniadau rhyngweithiol i ddarganfod hud bioymoleuedd a defnyddiwch eich corff cyfan i greu tonau.

Amseroedd agor
Sul – Llun 11am – 4.30pm
Maw – Sad 11am – 6.30pm

Hyd: 10-15 munud

Canllaw oedran: 10+
Ni argymhellir VR i bobl o dan 10 oed. Rhaid i bobl o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.

BETH YW PROFIAD REALITI RHITHWIR?

Realiti rhithwir (VR) yw’r defnydd o dechnoleg gyfrifiadurol i greu byd efelychiadol. Mae gwesteion yn gwisgo penwisg gyda chlustffonau integredig dros eu clustiau.

OES ANGEN ARCHEBU LLE?

Mae hwn yn brofiad cerdded i mewn rhad ac am ddim, does dim angen archebu.

OES ANGEN I MI DDOD AG UNRHYWBETH?

Gellir gwisgo sbectol o dan y benwisg VR ond efallai bydd yn fwy cyfforddus i chi wisgo lensys cyffwrdd neu beidio â gwisgo’ch sbectol yn ystod y profiad.

BETH YW’R MESURAU IECHYD A DIOGELWCH?

 

Dyw’r rhan fwyaf o bobl ddim yn profi unrhyw ymatebion negyddol i Realiti Rhithwir (VR). Fodd bynnag, gall VR fod yn ddryslyd ar gyfer unigolion sy’n niwroamrywiol, sydd ag amhariadau clywedol neu weledol, neu sy’n profi’r bendro, epilepsi, penysgafnder, salwch teithio neu lewygu.

Os ydych chi’n feichiog neu os oes gennych reoliadur y galon, siaradwch â’ch meddyg teulu cyn cymryd rhan.

Bydd hwyluswyr wedi’u hyfforddi wrth law i roi cymorth ac arweiniad yn ystod y profiad os bydd angen.

Rydyn yn glanhau a diheintio’r holl offer, gan gynnwys penwisgoedd a chlustffonau, yn drylwyr â weipiau gwrthfacteria o safon ysbyty a pheiriant UV cyn pob defnydd. Gofynnir i chi ddefnyddio’r diheintydd dwylo a ddarperir wrth gyrraedd.

Rhaid i bobl o dan 16 oed fod yng nghwmni rhiant neu warcheidwad, ac ni argymhellir VR i bobl o dan 10 oed.

Ni chanteir babis mewn gwregys yn y profiad.

Ni chanteir i unrhyw westeion sy’n cyrraedd ar gyfer y profiad gymryd rhan dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau.

A VR headset resting on the floor with neon lights in the background

Cyflwynir yn

Bocs

Profiadau Ymdrochol

Gweld popeth

Bocs

Invisible Ocean

Profiadau Ymdrochol · Talwch Beth y Gallwch

Llais

Colored: The Unsung Life of Claudette Colvin

Profiad reality rhithwir